ADVERTISEMENT

Koneru Zhao
1. d4 Nf6
2. c4 e6
3. Nf3 b6
4. g3 Ba6
5. Qb3N c6
6. N(b)d2 d5
7. Bg2 Bb7
8. 0-0 Bd6
9. a3 a5
10. Qc2 a4
11. cxd5 exd5
12. e4 dxe4

Koneru Zhao
13. Nxe4 Nxe4
14. Qxe4ch Kf8
15. Bf4 Na5
16. Qf5 Qc8
17. Bxd6ch cxd6
18. Qf4 Qd7
19. R(A)c1 b5
20. Ng5 Re8
21. Bh3 Qe7
22. R(C)e1 Qf6
23. Rxe8ch Kxe8
24. Re1ch Black
resigns